Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021

Ngày đăng: 01/11/2021
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021
UBND phường Xuân Hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021
# Lĩnh vực Tổng Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết CD rút hồ sơ Hồ sơ trả lại Tình hình đính kèm file
Tổng Sớm Đúng Trễ Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Lúc tiếp nhận Lúc xử lý Xác nhận vào đơn Ban hành văn bản
UBND phường Xuân Hà      
1 Xây dựng nhà ở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hộ tịch 138 138 0 138 136 2 0 0 0 0 0 0 138 138 0 138
4 Văn hoá cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bảo trợ xã hội 12 12 0 12 9 0 3 0 0 0 0 0 12 12 0 12
7 Lĩnh vực gộp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Người có công 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
9 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chứng thực 1467 1467 0 1467 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thủ tục thông thường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực vào thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lĩnh vực Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 1619 1619 0 1619 147 1469 3 0 0 0 0 0 152 152 0 152
 

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 163,428 Hôm qua: 645 - Hôm nay: 655 Tuần trước: 5,331 - Tuần này: 1,300 Tháng trước: 36,322 - Tháng này: 10,349 Đang trực tuyến: 26